Ideme na Pohodu a vy môžete súťažiť o 2 lístky | Dixi

Ideme na Pohodu a vy môžete súťažiť o 2 lístky

23. 05. 2022, Dixi

Už siedmy rok uľahčíme návštevníkom festivalu balenie na POHODU a do spŕch pre nich pripravíme šampóny a sprcháče.

V DiXi STANE bude možné zhliadnuť galériu umenia krásy tvorenú nielen voňavými dielami, ale aj tvorbou slovenských a ukrajinských výtvarníčiek a výtvarníkov.

Aj Pohoďáci sa budú môcť zapojiť do maľovania spoločného diela.

Pripravená je aj záhada X a mnoho zaujímavého. Nikto neodíde naprázdno, ale každý odíde voňavý a očarený.

Poblízku bude aj náš Nubian dávkovací box s opaľovacím mliekom  a po západe slnka si budú môcť festivalujúci regenerovať pokožku poopaľovacou starostlivosťou.

Tešíme sa na Vás!

Obraz so žihľavovým šampónom

Súťaž o 2 lístky na Pohodu aj Ty!

Tento rok sa DiXi stan premení na galériu umenia krásy v jeho rôznych podobách. Aj my tvoríme umenie krásy a ty naše umenie už poznáš.

Ale my sme zvedaví na teba! CHCEŠ VYHRAŤ?

 1. Sleduj DiXi na facebooku
 2. Ukáž alebo napíš do komentu, čo pekné si naposledy vytvoril ty
 3. Označ niekoho, s kým by si na Pohodu išiel

Víťaza vyžrebujeme  6.6.2022

VÝHERCA: Tomáš Baňacký 


Štatút súťaže

 1. Predmet a účel štatútu

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „ Súťaž o lístky na festival Pohoda“ (ďalej len „súťaž“), ktorej účastníci, ktorí sa zapoja do súťaže a stanú sa v zmysle tohto štatútu výhercami, môžu vyhrať výhry tak, ako to je uvedené v tomto štatúte nižšie.

 

 1. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže

Herba Drug Trade s.r.o. so sídlom Mlynská 1335, 053 11 Smižany, IČO: 36172936, DIČ: 2021008000, IČ DPH: SK2021008000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.sro, vl.č. 9293/V (ďalej len „Herba Drug Trade).

 

3.Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť a výhercom v súťaži sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba ktorá je užívateľom sociálnej siete Meta a je fanúšikom fan-stránky https://www.facebook.com/dixikozmetika a zároveň ktorá:

 1. a) je občanom SR alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
 2. b) splní podmienky tohto štatútu;
 3. c) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu;
 4. d) je plnoletá; alebo
 5. e) nie je plnoletá, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca; (ďalej len „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

 

 1. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 23.5. 2022 do 6. 6. 2022, 15:00.

 

 1. Miesto konania súťaže 

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

 1. Podmienky a priebeh súťaže

Účastník sa môže do súťaže zapojiť v období trvania súťaže, ktoré je uvedené v bode 4 tohto štatútu prostredníctvom sociálnej siete Meta. Úlohou súťažiaceho je sledovať DiXi na sociálnej sieti Meta, Pridať do komentára čo pekné naposledy vytvoril a označiť niekoho, s kým by na festival Pohodu išiel

Víťaza vyžrebujeme z komentujúcich 6.6.2022.

Štatút súťaže je na našom webe.

Používanie viacerých facebookových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne vyjadrenia, vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť organizátora súťaže alebo prevádzkovateľa súťaže alebo nebude zodpovedať dobrým mravom.

Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom vytvoril.

Súťaž bude ukončená dňa 6. 6. 2022 náhodným výberom organizátora súťaže alebo ním poverenej osoby spomedzi súťažných komentárov.

Zo všetkých komentárov pridaných pod súťažným postom, v čase trvania súťaže na https://www.facebook.com/dixikozmetika bude vyžrebovaný 1 víťazný komentár.

Ako správna odpoveď sa počíta taká, ktorá bude obsahovať splnenie podmienok súťaže.

Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nespracúva osobné údaje súťažiacich, ktorí sa nestanú výhercami v zmysle týchto pravidiel súťaže.

 

 1. Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry

Výhrou v súťaži sú 2 lístky na festival Pohoda.

Výherca bude určený prevádzkovateľom súťaže dňa 6. 6. 2022. Výherca bude vyhlásený v komentároch pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Meta a taktiež bude výherca o tejto skutočnosti upovedomený prostredníctvom správy mu zaslanej na jeho profil na sociálnej sieti Meta (ďalej len „výherca“). Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné si výhru uplatniť, súhlas so spracovaním osobných údajov výhercu a informácie o ochrane osobných údajov. Ak si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, vzdá sa výhry, neudelí súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok na náhradné plnenie.

Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom a výherca sa neozve prevádzkovateľovi súťaže do 24 hodín od termínu, keď bol prvýkrát kontaktovaný prostredníctvom správy mu zaslanej, stráca nárok na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

Výhra bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s organizátorom súťaže do 14 dní od zaslania poštovej adresy vrátane telefonického kontaktu. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

 

 1. Práva výhercu ako dotknutej osoby

Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže bude na základe súhlasu výhercu ako dotknutej osoby spracúvať jeho osobné údaje za účelom kontaktovania výhercu a doručenia výhry; za účelom informovania o výhre na Meta profile organizátora súťaže; a na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov organizátora súťaže.

Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže spracúva osobné údaje výhercu v súlade s platnou legislatívou. Podrobnosti ohľadne spracúvania osobných údajov súťažiach sú zverejnené na https://www.dixi.sk/informacne-memorandum-gdpr

 

 1. Záverečné ustanovenia

Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na https://www.dixi.sk/ . Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor súťaže na svojej fanstránke https://www.facebook.com/dixikozmetika

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na fanstránke https://www.facebook.com/dixikozmetika

Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte.

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiteľov.

Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie sociálnej siete Facebook a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, prevádzkovateľ webhostingu, majiteľ servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá.

Každý súťažiaci sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním sociálnej siete Facebook. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na fanstránke https://www.facebook.com/dixikozmetika

Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiteľov, ich zodpovednosť a jej pravidlá.

Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť.

Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiteľa zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na fanstránke https://www.facebook.com/dixikozmetika

V Smižanoch, dňa 23.5. 2022

Herba Drug Trade s.r.o.

Blog