Pravidlá súťaže "Adventné prekvapenia"

Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže „Adventné prekvapenia“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Herba Drug Trade spol. s r.o., so sídlom Mlynská 1335, 05311 Smižany, IČO: 36 172 936, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 9293/V (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

Trvanie Súťaže:

Súťaž prebieha  od 1. 12.2019 do 24. 12. 2019.

 

Cieľ Súťaže:

Cieľom organizovania uvedenej súťaže je podpora a reklama produktov značky Dixi a usporiadateľa Súťaže.

 

Účastníci Súťaže:

Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na

území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní

podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel (ďalej len „Účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť

zamestnanci Usporiadateľa ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 

Výhra v Súťaži:

27. 12. 2019 budú vyžrebovaní 13 Účastníci Súťaže, ktorým budú zaslané príslušné výhry.

Ceny, o ktoré sa bude žrebovať:

2x skipasy v stredisku Bachledka

5x externá nabíjačka

3x bluetooth prenosné reproduktory

1x vstup pre 2 deti do 14 r. do zimného detského sveta Bachledka na 2 hodiny so strážením detí

2x individuálne lekcie v Gorgyho lyžiarskej škole Bachledka

 

Podmienky účasti v Súťaži, žrebovanie a výhry

Svoj súhlas s pravidlami Súťaže Účastníci vyjadria tak, že využijú ponuku a nakúpia na dixi.sk počas konania súťaže. Každý Účastník sa môže do Súťaže zapojiť iba raz. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v Pravidlách. Účasťou v Súťaži Účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho Usporiadateľ informoval o výhre správou vo Facebook Messengeri alebo e-mailom.

Zo všetkých Účastníkov Súťaže vyžrebuje Usporiadateľ 13 Účastníkov, za prítomnosti osoby poverenej Usporiadateľom. Do žrebovania budú zaradení všetci Účastníci, ktorí splnili podmienky Súťaže. O výsledkoch žrebovania bude Usporiadateľ informovať postom na Facebook fanpage Dixi najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže.

 

Odovzdanie výhry

Výhercovia budú o výhre informovaní postom na facebook fanpge alebo e-mailovou správou najneskôr do 7 pracovných dní od ukončenia súťaže. V prípade, ak výherca nebude reagovať na zaslané oznámenie o výhre a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry za určených podmienok, nárok Súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Podmienky odovzdania výhry budú s každým výhercom dohodnuté osobitne. Výherca je povinný na požiadanie preukázať Usporiadateľovi svoju totožnosť, t. j. skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhrala a spĺňa všetky podmienky Súťaže. V sporných prípadoch si Usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne zadané údaje. V prípade, ak tieto budú Súťažiacim uvedené chybne (nesprávne) a prípadné oznámenie o výsledku Súťaže bude na zadaný kontaktný údaj Súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť Súťažiaceho v Súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.

Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhry sú neprenosné.

 

Osobné údaje a ochrana osobnosti

Zapojením sa do Súťaže Účastník udeľuje Usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu neurčitú na spracovanie osobných údajov Účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica a číslo, obec, PSČ) na účely doručenia Výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať doručením písomného oznámenia na adresu sídla Usporiadateľa.

Každý účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol Usporiadateľom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súťažiaci udeľuje účasťou v Súťaži súhlas k emailovému kontaktovaniu a zasielaniu obchodných oznamov prostredníctvom, e-mailových správ, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a to prevádzkovateľom databázy osobných údajov, alebo ním určeným spracovateľom. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Herba Drug Trade spol. s r.o. Mlynská 1335 , 053 11 Smižany , IČO: 36 172 936, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 9293/V. Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím podkladov v súvislosti so Súťažou Usporiadateľom na jeho propagačné a marketingové účely, na internetových stránkach, najmä na internetovej stránke www.dixi.sk, v profile Usporiadateľa na internetovej stránke www.facebook.com, ako aj na letákoch a propagačných materiáloch Usporiadateľa. Účastník udeľuje Usporiadateľovi súhlas podľa predchádzajúcej vety bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ poskytne podobizne a snímky Účastníka v súlade s dohodnutým účelom. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na www.dixi.sk/informacne-memorandum-gdpr .

 

Výhry a daň z príjmov

Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto Súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 € sú oslobodené od dane z príjmov. Výherca nemá právny nárok na zámenu Výhry , ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

 

Zodpovednosť Usporiadateľa

Na výhru nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Usporiadateľ nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesplnením podmienok na získanie výhry, s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

 

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu Pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Účastníci  Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na Facebook fanpage Dixi v záložke poznámka. Prípadne námietky k priebehu Súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Na námietky podané po tejto lehote sa nebude prihliadať. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2019.

 

V Smižanoch dňa 1.12.2019

 

Herba Drug Trade spol. s r.o.

Mlynská 1335

053 11 Smižany

IČO: 36 172 936,

DIČ: 2021008000, IČ-DPH: SK2021008000

Registrácia : Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 9293/V.